VALAKUPIŲ GIRININKIJOS 3 KVARTALO 11 MIŠKO SPORTO AIKŠTELĖ – AKTYVAUS POILSIO ZONA

Mieli sporto aikštelės – aktyvaus poilsio zonos lankytojai,

ši aikštelė – tai Valakupių gyventojų iniciatyvinės grupės siekis kasdieniniuose rūpesčiuose paskendusius vilniečius bei miesto svečius „priartinti prie gamtos“ ir paskatinti aktyviau sportuoti. Tuo pačiu tai bandymas padidinti miško parkuose esančios sporto įrangos įvairovę ir prieinamumą bei noras prisidėti prie rekreacinės miško parkų aplinkos gerinimo.

 

Aikštelės įkūrimas

Sporto aikštelės – aktyvaus poilsio zonos idėja 2012 metais gimė keliems gyvenamai aplinkai bei sportui neabejingiems Valakupių gyventojams. Netrukus buvo įsteigta Viešoji įstaiga „SPORTUOK LAUKE“, kurios veiklos pagrindinis tikslas – propaguoti sveiką gyvenseną ir sportavimą lauke. Įstaigos veikla – išimtinai nekomercinė, paremta tikslinės paramos naudojimu, savanorišku darbu bei noru gyventi ir sportuoti gražioje aplinkoje bei sveikoje visuomenėje.

 

Valakupių girininkijos 3 kvartalo 11 miško sportoaikštelė buvo įteisinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1118 „Dėl Valstybės įmonės valdomų valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo“ (įsakymas įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 10 d.).

 

Taip pat buvo gautas 2013-02-13 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnybos raštas Nr. R2-510, kuriame buvo patvirtinta, kad „sporto ir atokvėpio aikštelė Valakupių girininkijos 3 kvartalo 11 miško sklype yra įteisinta Vilniaus miesto savivaldybės valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projekte. Tai neprieštarauja rekreacinių objektų projektavimo reglamentuojamiems teisės aktams, aikštelė suprojektuota II B miškų grupėje, t.y. miškuose, skirtuose poilsiui, turizmui ir kitai veiklai gamtoje, tenkinti visuomenės rekreacines reikmes.“

 

2013 m. liepos 4 d. tarp Viešosios įstaigos „SPORTUOK LAUKE“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos buvo sudaryta sutartis, pagal kurią Viešoji įstaiga „SPORTUOK LAUKE“ įsipareigojo neatlygintinai įrengti Valakupių girininkijos 3 kvartalo 11 miško sklype, esančiame šalia Rukeliškių gatvės Vilniuje, Vilniaus miesto savivaldybės valdomų valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projekte numatytą sporto aikštelę – aktyvaus poilsio zoną bei teikti šioje poilsio zonoje įrengtų sporto ir rekreacinių įrenginių eksploatavimo ir priežiūros paslaugas.

 

Taigi, aikštelė buvo įrengta Viešosios įstaigos „SPORTUOK LAUKE“ steigėjų lėšomis.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Viešosios įstaigos „SPORTUOK LAUKE“ veikla šios sporto aikštelės – aktyvaus poilsio zonos įrengimu nesibaigė – iniciatyvių žmonių dėka organizuojami ir rengiami labdaros ir paramos renginiai. Įstaiga taip pat vykdo sporto, kultūros, švietimo ir edukacines programas, atstovauja sportuojančių lauke asmenų interesams valstybės ir savivaldybės institucijose bei santykiuose su privačiais asmenimis, rengia ir teikia paraiškas įvairiems fondams ir programoms, susijusioms su savo pagrindinio tikslo įgyvendinimu.

 

Poreikis ir nauda

LR Seimas 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos patvirtinimo“ numatė svarbiausiu sporto plėtros strategijos tikslus, t.y. sistemingai didinti visuomenės supratimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė bei sukurti ir (arba) atnaujinti sporto infrastruktūrą, kad ji būtų tolygiai išplėtota visuose Lietuvos regionuose, prieinama kiekvienam gyventojui jo aplinkoje ir sudarytų tinkamas sportavimo sąlygas įvairaus amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, mėgėjams ir didelio meistriškumo sportininkams. Be to, 2013 metai Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. XI-2067 paskelbti sveikatingumo metais.